Vakfın Gayesi

Vakfın Gayesi

VAKFIN GAYESİ :

MADDE 3 - Atik Valide Camii ve Külliyesi ile Vakfiyelerinin bakım ve onarımlarını yaparak aslına uygun bir biçimde kullanılmalarını sağlamak, külliyenin ilim ve hizmet yönünden inşa gayesini idame ettirmek.

Bu cümleden olarak :

a) Her seviyede yardıma muhtaç öğrencilere maddi imkanlar sağlamak.

b) Orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine Atik Valide Külliyesi dahilinde veya dışarıda yurtlar açmak, yetiştirici kurslar seminer ve konferanslar düzenlemek.

c) İlmi alanlarda yarışmalar düzenleyip, ilim ve kültür kalkınmamıza katkıda bulunmak.Başarılı olanlara teşvik mahiyetinde ödüller vermek.

d) Öğrenimlerini sürdürme imkanı olmayan kimseler için biçki dikiş-nakış kursları, duruma göre elektrik, su tesisatı, radyo televizyon, telsiz tamir kursları açmak.

e) Halkımızın sağlık sorunlarında hizmetlerine ulaşabilmek için sağlık personeli bulundurmak, ileride imkanlar genişlerse polikinlikler hastahaneler açarak ücretsiz veya ucuz sağlık hizmetleri ulaştırmak.Doğum ve ölüm konularında muhtaçlara yardımcı olmak.Bu tür hizmetler veren kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Fakir ve kimsesiz düşkün kimselerin barınabileceği huzur evleri tesis ve inşa etmek ve işletmek.

g) Tanınmış din büyüklerimizin elyazma eserlerini, yabancı alimlerin uygun görülen eserlerini Türkçeye çevirttirerek, ilmi araştırma yapan kişi ve kuruluşlarla yardımlaşarak, ilmi hizmetler vermek, bu tür çalışmara maddi ve manevi her türlü destek sağlamak.

h) Başta semtin fakirleri olmak üzere fakirlere gıda maddeleri, aşevi açmak üzere sıcak yemek dağıtmak ve yedirmek.

ı) Uygun görülecek yer ve zamanlar da dini merasimler düzenleyip bu vesile ile yemek dağıtmak.

j) Fakir ve layık olduğu mütevelli heyetince saptanacak olan kimselere imkanlar ölçüsünde sosyal yardımlar yapmak.

Biz vakıflar bu gayelerin tahakkuku için ecdadımızın nurlu yolundan gitmeyi gaye eder, tahakkukunu da önce Allah'tan diler, sonra da adliyemizin, vakıflar idaresinin adil ve dikkatli anlayışlarına tevdi ederiz.

 

GAYENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ :

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek için teksir, yazı makinası, fotokopi gibi teknik levazımı ile nakil vasıtalarını alabilir ve dışardan getirtebilir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için gelir temini maksadıyla işletmeler kurar kurulmuş olanlarına iştirak eder ve bunlarla yardımlaşabilir. Menkül ve gayrimenkül mallar edinmek suretiyle faaliyetlerini sürdürür.

Keza vakıf mer'i mevzuata uygun olarak miktar ve değeri tahdid edilmeden her tür menkül  değer ile gayri menkülü, her türlü irtifak haklarını, mameleki vasiyet hibe vesair ölüme bağlı tasarruflar veya satınalma, trampa gibi tüm geçerli iktisap yolları ile iktisaba, yine menkül ve gayri menkül değerlerini sınırsız olarak yatırımlarda kullanmaya, emlak ve nukudu idare ve tasarrufa, gayenin tahakkuku için faydalı görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük, mukavele ve muamelatı icraya merzun ve selahiyyetlidir.