Vakıf Kuruluş Senedi

Vakıf Kuruluş Senedi

ATİK VALİDE İLİM VE HİZMET VAKFI

Ecdadımızın, memleketlerine dönemeyen sakat ve güçsüz göçmen kuşlara varıncaya kadar çok çeşitli mevzularda kurdukları vakıflar cümlesinden olarak, Sünnet-i seniyyeye ittiba ederek, çeşitli hizmetlerin ifası için kurulan İlim ve Hizmet Vakfı Senedi 29.12.1988 tarihinde İstanbul 2.Asliye Hukuk Hakimliğinin 1988/976 sayılı kararı ile tescil ettirilmiştir.

Mütevelli heyeti başkanlığına bağlı bir genel müdürlükle ona bağlı :

1. Eğitim ve içtimai işler müdürlüğü,

2. Gelir ve bağışlar müdürlüğü,

3. Yurt dışı ve yurt içi münasebetler müdürlüğü olmak üzere 3 müdürlüğün kurulması kararlaştırılmıştır.

 

Vakfın kurucuları ve mütevelli heyeti ücretsiz olarak çalışmaktadırlar.Vakıftan şahsi ve maddi bir menfaatleri bahis mevzuu değildir.

İlim ve Hizmet Vakfı ivazsız ve gararsız olarak milletimize ve sulhperver insanlığa hizmet için kurulmuştur.Vakfın en iyi gayelere ulaşmasında hizmete iştirak etmek isteyenlerin alaklarını bekleriz.

Fakir, dul ve yetimlere vakfın mali imkanları nisbetinde her türlü yarımda bulunmak, gelir getirmek gayesi ile ticari işletmeler kurmak veya kurulmuş olan işletmelere iştirak etmek ve bunlarla yardımlaşmak, kurulacak ticari işletme ve diğer müesseselerin idare ve faaliyetleri Vakıf İdare Meclisince hazırlanacak yönetmelik esaslarınca yürütülür.Burs ve yardım işleri hazırlanacak yönetmenlik esaslarınca ifa edilir.

 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE ATİK VALİDE VAKIF SENEDİ

Kurucular :

1- Rıza TAŞÇI (Yeni Toptaşı Cd. No.78 Üsküdar)

2- Nurettin DEMİR (Halk Cd. No.33/34 Üsküdar)

3- Fevzi ŞANLIER (Nuhkuyusu Cd. No.303/5 Üsküdar)

4- Halil DEMİR (Çinili Camii Sk. No. 10/9 Üsküdar)

5- Seyfi YILDIRIM (Çinili Külhan Sk. No.10/5 Üsküdar)

6- Hüseyin KALAMAN (Valide Kahya Sk. No. 6/8 Üsküdar)

7- Nuri ERKAN (Yeni Toptaşı Cd. No. 125/4 Üsküdar)

8- Mustafa TERZİOĞLU

9- S. Sami KÖSE

10- Celal ERKOVAN (Gülhan Sk. No.34/21 Üsküdar)

 

VAKFIN ADI :

MADDE 1 - Atik Valide İlim ve Hizmet Vakfı.

VAKFIN MERKEZİ :

MADDE 2 - Mütevelli Heyetin Kararı ile vakfın merkezi şehir içinde bir başka adrese nakledilebilir.

Mütevelli heyeti kararı ile vakfın her yerde şubesi açılabilir.Şubelerin çalışma tarzı ve gayesi merkezin aynıdır.

Şubelerin idare tarzı mütevelli heyet tarafından tayin ve tesbit edilir.

VAKFIN GAYESİ :

MADDE 3 - Atik Valide Camii ve Külliyesi ile Vakfiyelerinin bakım ve onarımlarını yaparak aslına uygun bir biçimde kullanılmalarını sağlamak, külliyenin ilim ve hizmet yönünden inşa gayesini idame ettirmek.

Bu cümleden olarak :

a) Her seviyede yardıma muhtaç öğrencilere maddi imkanlar sağlamak.

b) Orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine Atik Valide Külliyesi dahilinde veya dışarıda yurtlar açmak, yetiştirici kurslar seminer ve konferanslar düzenlemek.

c) İlmi alanlarda yarışmalar düzenleyip, ilim ve kültür kalkınmamıza katkıda bulunmak.Başarılı olanlara teşvik mahiyetinde ödüller vermek.

d) Öğrenimlerini sürdürme imkanı olmayan kimseler için biçki dikiş-nakış kursları, duruma göre elektrik, su tesisatı, radyo televizyon, telsiz tamir kursları açmak.

e) Halkımızın sağlık sorunlarında hizmetlerine ulaşabilmek için sağlık personeli bulundurmak, ileride imkanlar genişlerse polikinlikler hastahaneler açarak ücretsiz veya ucuz sağlık hizmetleri ulaştırmak.Doğum ve ölüm konularında muhtaçlara yardımcı olmak.Bu tür hizmetler veren kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Fakir ve kimsesiz düşkün kimselerin barınabileceği huzur evleri tesis ve inşa etmek ve işletmek.

g) Tanınmış din büyüklerimizin elyazma eserlerini, yabancı alimlerin uygun görülen eserlerini Türkçeye çevirttirerek, ilmi araştırma yapan kişi ve kuruluşlarla yardımlaşarak, ilmi hizmetler vermek, bu tür çalışmara maddi ve manevi her türlü destek sağlamak.

h) Başta semtin fakirleri olmak üzere fakirlere gıda maddeleri, aşevi açmak üzere sıcak yemek dağıtmak ve yedirmek.

ı) Uygun görülecek yer ve zamanlar da dini merasimler düzenleyip bu vesile ile yemek dağıtmak.

j) Fakir ve layık olduğu mütevelli heyetince saptanacak olan kimselere imkanlar ölçüsünde sosyal yardımlar yapmak.

Biz vakıflar bu gayelerin tahakkuku için ecdadımızın nurlu yolundan gitmeyi gaye eder, tahakkukunu da önce Allah'tan diler, sonra da adliyemizin, vakıflar idaresinin adil ve dikkatli anlayışlarına tevdi ederiz.

 

GAYENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ :

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek için teksir, yazı makinası, fotokopi gibi teknik levazımı ile nakil vasıtalarını alabilir ve dışardan getirtebilir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için gelir temini maksadıyla işletmeler kurar kurulmuş olanlarına iştirak eder ve bunlarla yardımlaşabilir. Menkül ve gayrimenkül mallar edinmek suretiyle faaliyetlerini sürdürür.

Keza vakıf mer'i mevzuata uygun olarak miktar ve değeri tahdid edilmeden her tür menkül  değer ile gayri menkülü, her türlü irtifak haklarını, mameleki vasiyet hibe vesair ölüme bağlı tasarruflar veya satınalma, trampa gibi tüm geçerli iktisap yolları ile iktisaba, yine menkül ve gayri menkül değerlerini sınırsız olarak yatırımlarda kullanmaya, emlak ve nukudu idare ve tasarrufa, gayenin tahakkuku için faydalı görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük, mukavele ve muamelatı icraya merzun ve selahiyyetlidir.

 

VAKFIN MALVARLIĞI :

MADDE 5 - Vakfın malvarlığı olarak biz kuruculardan 1/4'ü nakit, bakiyesi iki yıl içerisinde ödenmek üzere :

1- Rıza TAŞÇI                     5.000.000. - TL

2- Nurettin DEMİR               1.000.000. - TL

3- Fevzi ŞANLIER               5.000.000. - TL

4- Halil DEMİR                     5.000.000. - TL

5- Seyfettin YILDIRIM          1.500.000. - TL

6- Hüseyin KALAMAN             500.000. - TL

7- Nuri ERKAN                        400.000. - TL

8- Mustafa TERZİOĞLU          400.000. - TL

9- S.Sami KÖSE                      400.000. - TL

10- Celal ERKOVAN             1.400.000. - TL

olmak üzere toplam 20.600.000. - TL (Yirmimilyonaltıyüzbin) keza vakfa mameleki arasında olmak üzere vakfın tasdik ve tesçili şartı ile (..............) gayri menkülü   -- ki piyasa değeri ......................... TL'dir. Gayrimenkül olarak vakfa terk ve tahsis edilmiştir.Kurucular herbiri ikişerbuçuk milyonlarla bir yazıhane satınalıp vakfımıza bağışlamışlardır.

 

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI :

MADDE 6 - Vakfın malvarlığının işletilmesi ile elde edilen gelirlerle vakıf her türlü menkül ve gayrimenkülü, nakdi değeri olan hakları, yerli veya yabancı bir şirketin hisse senetlerini,  hisselerini obligasyonlarını, intifa senetlerini, her türlü menkül değeri, alacak ifade eden senet ve kuponları, ezcümle mamelek teşkil edecek her türlü kıymeti, vasiyet gibi ölüme bağlı tasarruflar yanında bağış vesair suretlerle temellük eder. Ölüme bağlı tasarrufları kabul eder. Bunların gelirlerini talep ve tahsil eder. Ezcümle vakıf bir tüzel kişi olarak bu hakları geçerli her türlü hukuki şekil ve usülle iktisap edebilir.

 

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİSİ :

MADDE 7 - Vakıf gelirlerinin vakfın gayerlerine tahsis esaslarına ve hizmetlerine mütevelli heyeti tayin ve takdir eder.

VAKIF GELİRLERİNİN MUHAFAZA VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

MADDE 8 - Vakıfa intikal eden veya edecek olan nakit paralarla, nakit gibi istimali mümkün olan her türlü menkül değer gayelere uygun mahallere sarfedilinceye kadar, vakfa gelir sağlıyacak şekilde, vadeli, vadesiz, mevduat ve katılma payı hisseleri şeklinde veya altın ve dövize çevrilmek suretiyle muhafaza edilir. Mütevelli heyetinin bu konuda takdir yetkisi vardır.

 

VAKFIN İDARE ŞEKLİ :

MADDE 9 -Vakfın iki idare organı vardı.

1- Kurucular kurulu.

2- Mütevelli heyeti.

 

Kurucular kurulu :

MADDE 10 - Kurucular Kurulu biz kuruculardan veya bizlerin tevkil ettiği muteber kurucu üyelerinden; vefat veya çekilmemiz halinde yerimize geçecek olanlardan teşekkül eder.

Vakfın kurucuları olan bizler vakfın teşkil ve tescilini takip eden onbeş gün içinde, aniden ölümümüz, herhangi bir kurucuyu vekil tayin etmeden çekilmemiz veya diğer sebeplerle vekil tayin etme imkanı bulamamamız hallerinde yerimize kaim olmak üzere biri asil ikisi yedek üç kişiyi kapalı zarf içinde mütevelli heyet başkanlığına vereceğiz.

Kuruculuk ve onun tayin ettiği vekaleten kuruculuk sıfartı vefat ile sona erecektir. Yerine gelen kişi de ilk toplantıda kendi yerine geçecek kişi ve iki yedeğinin isimlerini bildirecektir.

Kurucular kurulu vekil kurucu veya zarf içerisinde bildirilen ikinci kurucu durumunda olan kimseleri ve yedeklerini ölüm ve hastalık gibi zaruret halleri dışında oybirliği ile reddedebilir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ :

MADDE 10 - Kurucular kurulunun her yıl Ocak ayında bir sene müddetle seçeceği üç asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Bunlar yeniden seçilebilirler. Kurucular kurulu ve Mütevelli heyet başkanlarının nasıl seçileceği hususu nizamnamesinde gösterilir.

MADDE 12 - Vakfımıza kuruluş ve işleyiş esnasında maddi-manevi yardımı bulunan kimselerden Mütevelli Heyetince şeref üyeleri seçilebilir ve bu kişilerle istişarelerde bulunulabilir.

 

KURUCULAR KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

MADDE 13 - Kurucular Kurulu ilk toplantısında aralarından birini oy-çokluğu ile başkan seçer.Yeniden başkan seçilmek mümkündür.Süresi bitmeden ayrılan veya vefat eden başkanın yerine, aynı usullerle yeniden başkan seçilir. Ancak yeni başkanın görev süresi, selefinin kalan süresi ile sınırlıdır.

Kurucular Kurulu her yıl Ocak ayında yapacağı toplantısında Mütevelli Heyetini de seçer.Kurucular Kurulu Mütevelli heyetini veya üyelerinden birini oy-çokluğu ile azil yetkisine de sahiptir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

MADDE 14 - Kanun ve anamukavelede aksine hüküm olmadıkça Mütevelli Heyeti Vakfın bütün yetkilerini kullanır. Mütevelli Heyeti gaye maddesinde belirtilen hizmetleri, tevkil veya teşkil edeceği kişi, birim, müessese ve kurullar aracılığı ile yerine getirebilir. Her birim çalışma usülleri ve ücret durumu Mütevelli Heyetince hazırlanacak özel yönetmelikler çerçevesinde yürütülür. Hizmetlerin icrasında görev alacak birimler Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Mütevelli Heyet Kurucular Kurulunca seçildikten sonra bir hafta içerisinde toplanarak kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir muhasip ve bir veznedar seçerler. Vakfı başkan temsil eder.

Mütevelli heyet bu vazifeler yanında ayrıca :

a) Vakfın gayesinin tahakkuku için her tür kararları almak,

b) Vakfın bütçesini hazırlamak,

c) Vakfın idare ve idamesi için gerekli yönetmelik ve talimatnameler hazırlamak,

d) Vakıf teşkilatında her kademede çalıştırılabilecek personel için, tayin ve azillerini havi personel yönetmeliği hazırlamak,

e) Vakfı temsil etmek, davalarda sulh ve ibraya ve feragate karar vermek, bu yetkiler için başkarını da tevkil etmek,

f) Vakfa şubeler açılmasına karar vermek bu şubelerin vazife ve selahiyetlerini belirlemek,

g) Karar, muhasebe ve demirbaş eşya defterlerinin tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek,

h) Vakfın alım ve satımlarını yapmak.Gayri menkül bağışlarını tam veya çıplak mülkiyet şekilleriyle kabul etmek, gayrimenkül alınması ipotek edilmesi, irtifak ve ayni haklar tesis edilmesi, trampa ve istikraz akti, vakfa ait gayri menküllerin satışı ve menkül alımları hususunda karar vermek, yetkilerine de sahiptir.

İşbu yetkilerini daimi personel veya geçici temsilci ve vekiller aracılığı ile de yapabilir.

 

MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

MADDE 15 -Mütevelli heyet başkanı vakfı temsil eder. Heyet kararlarını icra ve toplantılarına başkanlık yapar.

a) BAŞKAN VEKİLİ, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder.

b) Genel Sekreter, Mütevelli heyetin toplantı günlerini hazırlar, kararları deftere geçirir ve sair mumasil muameleleri yapar.

c) Mühasip bütçe takibi ve muhasebe işlerini yürütür.

d) Veznedar, vakfın gelir ve giderlerini takip ve kıymetli evrakını muhafaza ve değerlendirme işlerini yürütür.

 

MADDE 16 - Vakıf adına vakfı borç altına sokacak muamelelerde, banka ve finans kurumlarında hesap açma ve kapatmada ve para çekmede mütevelli heyet başkanı ve veznedar veya başkanın tayin edeceği vekil ve veznedar olmak üzere iki imza yetkili olacaktır.

 

VAKFA İFA OLUNACAK HİZMETLERİN KARŞILIKLARI :

MADDE 17 - Vakfa yapılacak hizmetle genellikle fahridir. Ancak mütevelli heyeti gereğine göre azalara huzur hakkı tanıyabilir.

Vakıf için seyahat hallerinde verilecek harcırahlar her yıl için mütevelli heyetçe belirlenir.

 

VAKF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK :

MADDE 18 -Vakıf senedinde yapılacak değişiklil, mütevelli heyetçe saptanıp kabul edildikten sonra Kurucular Kurulunun üye tam sayısının çokluğu ile yapılabilir.

 

HESAP DÖNEMİ :

MADDE 19 - Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE 20 - Vakfın herhangi bir şekilde feshi veya infisahi halinde vakfın borçları tasfiye edilerek elde kalacak malvarlığı vakfın gayesine uygun hizmetler gören başka bir kuruluşa Vakıf Mütevelli heyet kararı ile devredilir.

 

VAKFIN TESÇİL EDİLEMEMESİ HALİNDE DURUM :

MADDE 21 - Vakfın herhangi bir sebeple kurulamaması halinde vakfın ilk malvarlığı olan 20.600.000. - TL'si kurucu üyeler tarafından herkesin kendi yatırdığı miktar kadarıyla geri çekilir.